Concept-Notulen ALV 25 ALV 25 april 2017.

Concept-Notulen

Activiteit:       Algemene ledenvergadering Huurdersvereniging Meerssen.

Datum:         25 april 2017.

Aanwezig namens de Huurdersvereniging Meerssen: Louis Roumans(voorzitter), Jan Cabo, Oksana Planidina, Leon Vermeeren, George Colson, Sjir Cortenraad, Leon Gerards, Loe DeJong

  1. Opening

Voorzitter Louis Roumans opent de vergadering en heet alle aanwezigen (huurders en bestuurders van Wonen Meerssen) hartelijk welkom.  

  1. Eventueel in te voegen agendapunten, vaststellen agenda

Er worden geen punten toegevoegd en dus wordt de agenda vastgesteld.

  1. Goedkeuring notulen ledenvergadering van 21 november 2016

De notulen van de algemene ledenvergadering van 21 november 2016 worden nagelopen. Er zijn geen op-of-aanmerkingen en de notulen worden dan ook goedgekeurd.  

  1. Jaarverslag van 01 juli tot en met 31 december 2016

De voorzitter licht het jaarverslag toe. Hij verklaart de bestuurswijziging en verteld over de verschillende ondernomen activiteiten (o.a. 3 overlegvergaderingen met Wonen Meerssen en 2 provinciale bijeenkomsten van de Woonbond) in het tweede deel van 2016.

  1. Financieel jaarverslag van 01 juli tot en met 31 december 2016

De penningmeester (de heer Cabo) geeft een toelichting op het financieel jaarverslag van de tweede helft van 2016. Hij gaat hierbij in op de begroting en de daadwerkelijke uitgaven. Er blijkt een extra bijdrage door Wonen Meerssen nodig te zijn geweest omdat er enkele zogenaamde ‘lijken uit de kast’ kwamen gedurende het tweede halfjaar van 2016. Dankzij de extra bijdrage van Wonen Meerssen bleef er uiteindelijk een saldo van 212,99,- over op de rekening.

  1. Verslag kascontrolecommissie

Alle financiële bescheiden zijn gecontroleerd en goed bevonden. Decharge wordt verleend door mevrouw Kuipers.

  1. Verkiezing kascontrolecommissie

Mevrouw Kuipers stelt zich opnieuw beschikbaar voor de kascommissie, zij wordt herkozen.

  1. Bestuurswijziging

De voorzitter kondigt enkele bestuurswijzigingen aan.

De heer Gerards moet wegens gezondheidsredenen afscheid nemen van het bestuur van de huurdersvereniging. De heer Gerards wordt bedankt voor al zijn inzit en heel veel sterkte toegewenst in zware tijden.  

De heren Cortenraad en Colson hebben de afgelopen maanden al meegelopen met het bestuur van de huurdersvereniging en zich definitief kandidaat gesteld als bestuurslid. Zij stelling zich kort voor en vertellen hun ambities aan de aanwezigen.

De heer Roumans is herkiesbaar als bestuurslid.

  1. Bestuursverkiezing

De stemgerechtigden stemmen unaniem vóór de toetreding van de heren Cortenraad en Colson tot het bestuur van de huurdersvereniging. De heer Roumans wordt unaniem herkozen als bestuurslid.

  1. Rondvraag

Tijdens de rondvraag legt de heer Van de Berg (bestuurder Wonen Meerssen) aan de aanwezigen uit waarom de huurverhoging voor 2017 0,3% bedraagt. Daarnaast geeft hij uitleg over huurtoeslag en het begrip ‘scheef wonen’.

De heer Roumans legt uit waarom de huurdersvereniging geen klachtenbureau is maar een klankbordgroep. Hij geeft duidelijk het belang van het bestaan van bewonerscommissies aan. De heer Muijtjens deelt hierop mee dat er voor de Hoogveldweg een bewonerscommissie komt.

Over de oprichting/het bestaan van een bewonerscommissie in Geulle ontstaan een discussie, gebaseerd op misverstanden. De heer Roumans zegt de bewoners van Geulle toe dat zij een verslag over de informatieavond in Geulle krijgen toegestuurd. Verder zal met deze bewoners nog in gesprek worden gegaan om de misverstanden uit de lucht te helpen en tot een correcte, positieve uitgang te komen.

Pauze

Na de pauze gaf de heer Van de Berg een toelichting op de visie van Wonen Meerssen gericht op de toekomst.

De voorzitter dankt namens het bestuur van de huurdersvereniging Meerssen alle aanwezigen voor hun aanwezigheid, enthousiasme en inbreng tijdens deze ALV.

George Colson,

Notulist