Belangrijk

Oproep!

 

Functiewisseling algemeen bestuur HVM

                                                                        Per 12 juni 2023                 Voorheen:

Mevrouw Monique Soemers                      voorzitter                          vicevoorzitter

Mevrouw Tamara Lahaije                            vicevoorzitter                   bestuurslid

De heer Jan Cabo                                          penningmeester              voorzitter           

De heer Leon Vermeeren                            secretaris                           secretaris

De heer Loe DeJong                                      bestuurslid                        penningmeester                   

Mevrouw José Jacobs                                  bestuurslid                        bestuurslid

Mevrouw Lenie de Vries                              bestuurslid                        bestuurslid

 

Bron: Wonen Meerssen

Huurverhoging of huurverlaging?

Voor een groot aantal huurders verandert vanaf 1 juli 2023 de huurprijs. In de meeste gevallen verhogen we de huurprijs, maar soms verlagen we de huurprijs. Hieronder leest u waarom we dit doen.

Huurverhoging

Om te kunnen blijven investeren in onderhoud, verduurzaming en leefbaarheid moeten wij de huren verhogen. Omdat betaalbaarheid voor ons een belangrijk speerpunt is, proberen we de huurverhoging elk jaar zo laag mogelijk te houden. Dat doen we in overleg met de Huurdersvereniging Meerssen.

De Rijksoverheid heeft bepaald dat woningcorporaties de huur dit jaar met maximaal 3,1% mogen verhogen als de (kale) huur 300 euro of meer per maand is. Dit is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling. Als de (kale) huur lager is dan 300 euro per maand, dan mogen we de huren met maximaal 25 euro verhogen. Dit is meer dan 3,1%. Zo kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen en daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning. Ook aan huurders die een hoger inkomen hebben mag extra huurverhoging worden voorgesteld. De hoogte hangt af van het inkomen en bedraagt maximaal 50 of 100 euro. Voor vrijesectorwoningen is de jaarlijkse huurverhoging maximaal 4,1%.

Wonen Meerssen heeft ervoor gekozen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om de huren van woningen met een (kale) huur tot 300 euro of  die van huurders met een hoger inkomen extra te verhogen. Wij verhogen de huren van al onze sociale huurwoningen met 2,6%. De huren van onze vrijesectorwoningen gaan met 3,6% omhoog en die van de garages met 4,1%.

Huurverlaging

Voor huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is de maximale huurprijs vastgesteld op € 575,03 per maand. Dit betreft de netto huur. Dit betekent dat huurders die minder dan 120% van het sociaal minimum verdienen en meer dan € 575,03 aan huur betalen een huurverlaging krijgen. Huurders die voldoen aan de voorwaarden hiervoor, zijn hierover reeds geïnformeerd.

Hebt u geen huurverlaging gekregen, maar denkt u wel dat u er recht op heeft? Bijvoorbeeld omdat u in 2022 of 2023 werkeloos bent geworden, met pensioen bent gegaan of omdat het inkomen van een huisgenoot is weggevallen? Dan moet u zelf schriftelijk om huurverlaging vragen bij Wonen Meerssen. Hierbij moet u bewijs meesturen over uw inkomen. Bijvoorbeeld kopieën van recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. Ook moet er een verklaring mee over de samenstelling van uw huishouden. Om huurverlaging te kunnen krijgen moet u minstens zes maanden een laag inkomen hebben. Is uw inkomen onlangs gedaald, maar zijn er nog geen zes maanden voorbij? Wacht dan nog even met uw aanvraag. Huurverlaging aanvragen kan nog tot en met 31 december 2024.

Huurverhoging na verduurzaming

Het verduurzamen van uw woning zorgt ervoor dat u comfortabeler kunt wonen en lagere energielasten hebt. Wonen Meerssen brengt geen extra huurverhoging in rekening bij verduurzaming. Dit staat echter los van de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. Dus als wij uw woning dit jaar verduurzaamd hebben, dan betekent dit niet dat u geen huurverhoging krijgt per 1 juli aanstaande.

 

Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

Huurders met een laag inkomen hebben in 2023 recht op eenmalige huurverlaging. De verlaging geldt voor huishoudens die in een sociale zelfstandige huurwoning wonen, niet meer verdienen dan 120% van het sociaal minimum en meer dan € 575,03 aan kale huur betalen.

Voor deze huurders gaat dus dit jaar de jaarlijkse huurverhoging niet door. Volgend jaar is dat anders. Dan mag huurverhoging weer. Dus ook als u per 1 juli 2023 een huurverlaging krijgt, dan kunt u per 1 juli 2024 weer huurverhoging krijgen.

Wat is een laag inkomen?
De inkomensgrenzen voor huurverlaging zijn als volgt:

Samenstelling huishouden

Jaarinkomen tot

1 persoon

€ 23.250

1 persoon met AOW

€ 24.600

2 of meer personen

€ 30.270

2 of meer personen (minstens 1 met AOW)

€ 32.730

 

Hebt u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee bij de berekening van het jaarinkomen.

Had u in 2021 een laag inkomen?
Als u in 2021 een inkomen onder bovenstaande grenzen had, dan geeft de Belastingdienst dit aan Wonen Meerssen door. Wonen Meerssen verlaagt dan automatisch uw huur tot € 575,03. De huurverlaging gaat op 1 juli 2023 in. Uiterlijk 31 mei 2023 ontvangt u van ons een voorstel tot huurverlaging. U hoeft dus niet zelf om huurverlaging te vragen.

Is uw inkomen na 2021 gedaald?  
Als uw inkomen na 2021 gedaald is, dan moet u wél zelf een aanvraag doen. Dat kan tot en met 30 december 2024. U hebt recht op huurverlaging als u kunt aantonen dat uw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft. U moet de huurverlaging schriftelijk aanvragen bij Wonen Meerssen. De Woonbond heeft hier een modelbrief voor. Stuur bij uw brief een verklaring over de samenstelling van uw huishouden en bewijsstukken over het inkomen van uw huishouden van de afgelopen zes maanden mee.

Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag? Mogelijk gaat door de huurverlaging ook uw huurtoeslag omlaag. Maar de huurverlaging is altijd hoger dan de daling van de huurtoeslag. Huurverlaging loont dus sowieso. Vergeet niet aan de Belastingdienst door te geven dat uw huur verandert, zodat zij uw toeslag kunnen aanpassen. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen. U kunt de huurverlaging aan de belastingdienst doorgeven via Mijn toeslagen. Hiervoor hebt u uw DigiD, uw nieuwe huurgegevens en de ingangsdatum van de nieuwe huur nodig.

 

 

                 

                        

Huurdersvereniging Meerssen en Wonen Meerssen tekenen Sociaal Statuut

Woensdag 15 februari hebben Huurdersvereniging Meerssen en Wonen Meerssen het Sociaal Statuut bij renovatie, sloop en nieuwbouw getekend. Dit sociaal statuut is een raamovereenkomst, waarin de basisrechten van huurders bij renovatie, sloop en nieuwbouw zijn vastgelegd. Het sociaal statuut kan per project worden uitgebreid met aanvullende rechten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Een renovatie- of sloop- en nieuwbouwproject heeft veel gevolgen voor de huurders van de woningen in het project. Het is dus van belang dat zij weten wat hun rechten en plichten zijn. In het sociaal statuut zijn daarom afspraken vastgelegd waaraan Wonen Meerssen en de huurder zich moeten houden bij renovatie, sloop en nieuwbouw. Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen zullen het sociaal statuut iedere twee jaar samen evalueren.

                        

Wonen Meerssen sluit aan bij Thuis in Limburg                                                                                                             Bron: TIL

16-01-2023

Per 26 januari sluit Wonen Meerssen zich aan bij Thuis in Limburg. Dit betekent dat Wonen Meerssen haar woningen voortaan via de website van Thuis in Limburg zal aanbieden. Ook worden de woningzoekenden die bij Wonen Meerssen staan ingeschreven overgenomen naar Thuis in Limburg.

Op 26 januari 2023 krijgen alle woningzoekenden van Wonen Meerssen bericht van Thuis in Limburg over het overzetten van de gegevens.

Was u nog niet ingeschreven bij Thuis In Limburg? Dan vragen we u de inschrijving te activeren. U controleert uw gegevens en vult deze waar nodig aan. Vervolgens kunt u aan de slag op Thuis in Limburg. De inschrijftijd die u tot nu toe bij Wonen Meerssen heeft opgebouwd blijft uiteraard ongewijzigd.

Staat u zowel bij Wonen Meerssen als bij Thuis in Limburg ingeschreven? Op 26 januari krijgt u bericht dat uw inschrijving is overgenomen door Thuis in Limburg en dat hierdoor uw inschrijfdatum kan zijn aangepast.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@thuisinlimburg.nl, of met het Wonen Meerssen via info@wonenmeerssen.nl of op 043 366 47 77.

 

 

Huurdersvereniging Meerssen zoekt enthousiaste nieuwe bestuursleden.

Onze invloed als huurdersorganisatie telt écht mee bij

woningcorporatie Wonen Meerssen.

Denk mee, praat mee en adviseer over de toekomst van onze woon- en leefomgeving.

Neem voor meer informatie contact op met

mevrouw Soemers  06 54254165

of de heer  Cabo 06 39776634