Ledenvergadering 2020

Algemene ledenvergadering 1 september 2020.

(Onder voorbehoud Covid 19 overheidsmaatregelen)

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering van de Huurdersvereniging Meerssen. Deze zal worden gehouden op dinsdag 01 september 2020 om 19.30 uur in gemeenschapshuis “De Stip” aan de Past. Dom. Hexstraat 10 te Meerssen.

In verband met de Corona-maatregelen houden wij de vergadering in de grote zaal.

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk?

Blijf dan thuis en laat u testen!

Wij vragen u dringend uit respect voor elkaars gezondheid, rekening te houden met de 1,5 meter afstandsregel.

De gereedstaande stoelen en tafels mogen niet worden verplaatst.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Eventueel nog in te brengen agendapunten en vaststellen agenda.
 3. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 30 april 2019.
 4. Jaarverslag HVM 1 januari tot en met 31 december 2019.
 5. Financieel jaarverslag HVM 1 januari tot en met 31 december 2019.
 6. Verslag kascontrole commissie. Verkiezing/herverkiezing kascontrole commissie
 7. Toelichting Werkplan 2020-2023 en Begroting 2020.
 8. Bestuursverkiezing / bestuurswijziging.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting vergadering.

Het bestuur van Huurdersvereniging Meerssen,

Past. Nic. Creftenstraat 18.06
6231 HH Meerssen
T 043-8512230
Email: hvmeerssen@ziggo.nl

 

 

 

Korte samenvatting van de Algemene Ledenvergadering op 1 september 2020.

In aanwezigheid van de directeur bestuurder van Wonen Meerssen en twee leden van de RvC, hield het bestuur van Huurdersvereniging Meerssen op1 september jl. haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De bijeenkomst was in verband met de coronamaatregelen eerder uitgesteld op 21 april 2020. De vergadering werd daarom deze keer, mét alle corona- veiligheidsmaatregelen, gehouden in de grote zaal van “De Stip” in Meerssen. Helaas was de opkomst van de leden van onze huurdersvereniging dit jaar erg laag.

Aan de orde kwamen onder meer de notulen ALV van 2019, het jaarverslag (activiteitenoverzicht) HVM 2019 en het financieel jaarverslag HVM 2019. Al deze agendapunten werden uitgebreid door de secretaris en de penningmeester toegelicht. Namens de aanwezige leden waren hier geen vragen of opmerkingen over.

Door de voorzitter werd vervolgens een toelichting gegeven over de speerpunten uit het

Werkplan HVM 2020-2023.

 • Betaalbaar wonen met geen of een zo minimale huurverhoging
 • Duurzaam wonen met het streven naar energielabel A in 2030
 • Maatwerk; er is een tekort aan geschikte woningen voor mensen met zorgbehoefte en/of fysieke beperkingen
 • Onderhoud/renovatie woningen; deze moeten bouwtechnisch in orde zijn, veilig, schoon functioneel in gebruik en energiezuinig.

Hierna werd er schriftelijk gestemd over de toetreding van vier nieuwe leden tot het bestuur van HVM. Alle vier de kandidaten werden met algemene stemmen tot bestuurslid gekozen. De nieuwe leden dankten de aanwezigen voor het vertrouwen dat zij hierdoor ervaren.

Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag, waarna de voorzitter van HVM alle aanwezigen dankte voor hun aandacht en inbreng. Hij hoopt allen in goede gezondheid volgend jaar weer te mogen verwelkomen, onder normale omstandigheden zonder coronaproblemen.

 

Verdere informatie over Huurdersvereniging Meerssen kan via ons mailadres, maar ook via een telefonische afspraak met een van de bestuursleden.

Kantoor HVM, Past. Creftenstraat 18-06, 6231 HH Meerssen, tel.043-8512230.

Mailadres: hvmeerssen@ziggo.nl. Website: www.huurdersverenigingmeerssen.nl