Notulen ALV 21 ALV 21 november 2016

Notulen.

Activiteit:       Algemene Leden Vergadering van de Huurdersvereniging Meerssen.

Plaats:          Gemeenschapshuis de Stip.

Datum:         21 november 2016.

Tijd:             19:30 uur.

  1. Opening.

De voorzitter, de heer Louis Roumans, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De presentielijst is door 34 leden ondertekend: 28 huurders, 4 bestuursleden en 2 ondersteuners. Er zijn afmeldingen binnengekomen van mevr. R. van Eijck en mevr. A. Smeets.

De voorzitter vermeldt dat de uitslag van de ingevulde vragenlijsten tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 4 juli 2016 zijn opgenomen in het Werkplan 2017. Zie: punt 6 van deze notulen.

  1. Vasstellen agenda.

De agenda wordt goedgekeurd zonder toevoeging van nieuwe punten.

  1. Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 4 juli 2016.

De notulen worden tijdens de vergadering doorgenomen. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen en de notulen worden door de leden goedgekeurd met dank aan de notulist, mevrouw Rings.

  1. Vergoedingsregeling bestuursleden en ondersteuners.

De voorzitter legt aan de vergadering uit hoe de vergoedingsregeling tot stand is gekomen. De bestuursleden ontvangen een vergoeding van € 40,-. per maand en de ondersteuners € 25,-. per maand. Er worden daarnaast geen andere vergoedingen uitgekeerd. Na opheldering van een enkel misverstand (deze vergoeding komt niet ten laste van de maandhuur van de huurders) wordt de vergoedingsregeling goedgekeurd en gaat deze in per 1 september 2016.

  1. Financieel verslag over de periode 1 januari – 30 juni 2016 en verslag van de Kascommissie.

De penningmeester, de heer Jan Cabo, geeft een korte toelichting op het financieel verslag van bovenstaande periode en deelt mede dat het huidige bestuur hiervoor geen verantwoording kan afleggen, omdat het pas op 4 juli 2016 is gekozen door de leden. Op verzoek van het huidige bestuur heeft de Kascontrole Commissie de financiële bescheiden gecontroleerd en voor akkoord bevonden. De commissie adviseert de ledenvergadering om het voormalige bestuur en haar penningmeester, de heer J. Maenen, decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

  1. Werkplan en begroting 2017.

Het werkplan 2017 wordt door de voorzitter doorgenomen en uitvoerig toegelicht. Hij onderstreept nogmaals het belang van de Bewonerscommissies in alle kernen van de gemeente Meerssen. Waar geen –of slechts een ‘slapende’ commissie – bestaat, zullen bijeenkomsten worden gehouden om een commissie op te starten of nieuw leven in te blazen (zie: Werkplan 2017). Vragen over het Werkplan 2017 worden tot tevredenheid van de vergadering beantwoord.

De penningmeester geeft een uitvoerige toelichting op de conceptbegroting 2017. Het is een ‘stevige’ begroting. Er is nog geen schriftelijke goedkeuring van deze begroting door Wonen Meerssen, maar de directeur-bestuurder van Wonen Meerssen, de heer Van den Bergh, heeft mondeling aangegeven ‘geen moeite’ te hebben met de begroting en schriftelijk laten weten er geen verdere vragen over te hebben. Wel heeft hij het bestuur van HVM opgeroepen zuinigheid te betrachten, hetgeen door het bestuur van HVM is toegezegd. In een volgend overleg tussen het management van Wonen Meerssen en het bestuur van de Huurdersvereniging zal de begroting nog een keer besproken en afgetimmerd worden.

Het Werkplan 2017 en de conceptbegroting worden door de aanwezige leden goedgekeurd.

  1. Rondvraag.

Door meerdere leden worden klachten naar voren gebracht met betrekking tot het onderhoud van de woningen en de omgeving van de woningen. Huurders hebben een eigen verantwoordelijkheid om klachten door te geven aan Wonen Meerssen en opnieuw contact op te nemen als een melding niet naar tevredenheid wordt afgehandeld. De voorzitter benadrukt dat het bestuur hier en nu geen individuele klachten kan behandelen, maar wel bereid is een en ander te bespreken in de Bewonerscommissies en aan de orde te stellen in het overleg met Wonen Meerssen.

  1. Sluiting.

Tot slot van deze vergadering doet de voorzitter nog een oproep aan de aanwezigen zich aan te melden als bestuurslid van de Huurdersvereniging of een van de Bewonerscommissies. Er is vooral ook behoefte aan nieuwe bestuursleden uit de verschillende kernen van de gemeente Meerssen.

Vervolgens bedankt hij alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens deze vergadering, wenst iedereen wel thuis en sluit deze algemene ledenvergadering.