Overleg bestuur HVM bestuur HVM en MT Wonen Meerssen 20 maart 2017

Verslag van het overleg tussen bestuur HVM en MT Wonen Meerssen  d.d. 20 maart 2017
 
Aanwezig namens bestuur HVM: dhr. Roumans  dhr. Cabo dhr. Dejong  mw. Planidina dhr. Vermeeren dhr. Colson

Aanwezig namens MT Wonen Meerssen: Luc Van den Bergh, Frans Gärtener

Afwezig: dhr. Gerards 
 
Notulist: Sanne Scholten
 
Agenda
1. Opening 

2. Mededelingen

3. Goedkeuring agenda

4. Notulen HVM – MT Wonen Meerssen d.d. 18 januari 2017

5. Jaarverslag 2016 geschillencommissie Wonen Meerssen

6. BeneFits

7. Actielijst 2017 beleidsplan Wonen Meerssen

8. Voorzet prestatieafspraken

9. Risicomanagement

10. Evaluatie samenwerkingsovereenkomst

11. Rondvraag

12. Sluiting
 
1. Opening Dhr. Roumans zit deze vergadering voor en opent de vergadering.
 
2. Mededelingen HVM kondigt een bestuurswijziging aan. George Colson, woonachtig aan de Kuileneindestraat 1A en student  HBO Rechten is toegetreden tot het bestuur. Hij stelt zich kort voor. Daarnaast heeft dhr. Cortenraad, woonachtig aan het Gasthuisplantsoen 14 aangegeven interesse te hebben in een bestuursfunctie. Hij kon vandaag niet aanwezig zijn, maar zal komende tijd met het bestuur meelopen. Dhr. Gerards heeft aangegeven vanwege gezondheidsredenen na de ALV zijn bestuursfunctie te willen neerleggen.
Het bestuur van HVM is voornemens een basiscursus voor huurdersorganisaties te gaan volgen. Deze zal plaatsvinden op 21 april en 12 mei. De kosten bedragen maximaal 3500 euro, afhankelijk van het aantal deelnemers. 
 
2 Paraaf HVM  Paraaf WM
HVM heeft op 6 februari een bijeenkomst georganiseerd in Geulle met als doel om de bewonerscommissie daar nieuw leven in te blazen. Hierbij waren 16 huurders aanwezig, waarvan er twee aangaven geïnteresseerd te zijn in het oprichten van een bewonerscommissie, maar alleen op complexniveau. 
Luc Van den Bergh overhandigt de bestuursleden van HVM een uitnodiging voor de lezing van Bas Hoogland op donderdag 28 september 2017.
 
3. Goedkeuring agenda

De agenda wordt goedgekeurd. Er zijn geen ontbrekende punten.
 
4. Notulen  HVM – MT Wonen Meerssen d.d. 18 januari 2017

5. Financiële meerjarenbegroting 2017-2021 Dhr. Cabo vraagt naar de beleidsnotitie ten aanzien van het speerpunt inkomsten / betaalbaarheid en vraagt of het beleidsplan inmiddels op dit punt is aangepast. Wonen Meerssen zal zorgen dat HVM deze notitie krijgt. Komend najaar zal een start worden gemaakt met het aanpassen van het beleidsplan. De verwachting is dat er dan ook meer bekend is over het voorgenomen beleid van het nieuw te formeren kabinet.
HVM vindt het niet nodig om kosten te maken voor het laten uitleggen van de financiën van woningcorporaties door een onafhankelijk expert. De uitleg van Wonen Meerssen is voor hen voldoende.
De notulen worden vastgesteld.
Actielijst 2016-05 HVM heeft het onderhoudsoverzicht 2017 per complex ontvangen 2017-01 Het overleg is gepland. 2017-02 HVM heeft de specificatie van de financiële bijdrage van Wonen Meerssen ontvangen.  2017-03 HVM heeft de voorzet voor de prestatieafspraken ontvangen.   2017-04 HVM heeft het definitieve voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2017 ontvangen. 2017-05 George Colson is toegetreden tot het bestuur van HVM. 2017-06 Het standpunt van HVM inzake BeneFits wordt in deze vergadering besproken.
 
5. Jaarverslag 2016 geschillencommissie Wonen Meerssen HVM heeft het jaarverslag 2016 van de geschillencommissie nog niet ontvangen. Wonen Meerssen heeft het zelf ook pas vorige week ontvangen en zal zorgen dat HVM een kopie krijgt. Wonen Meerssen geeft reeds aan dat er in 2016 geen geschillen zijn geweest.
 
6. Benefits HVM heeft de brochure van BeneFits bestudeerd en vanwege het feit dat er erg weinig deelnemende bedrijven in Meerssen zijn en er in het verleden al verschillende soortgelijke initiatieven zijn geweest die niet erg succesvol bleken, ziet HVM geen meerwaarde van BeneFits voor de huurders van Wonen Meerssen. 

 
3 Paraaf HVM  Paraaf WM
7. Actielijst 2017 beleidsplan Wonen Meerssen Luc Van den Bergh licht de actielijst voor 2017 behorende bij het beleidsplan 2015-2019 van Wonen Meerssen toe. Deze actielijst is een sturingsinstrument van Wonen Meerssen. De acties op de lijst komen uit het beleidsplan 2015-2019 en elke actie heeft betrekking op één van de zeven speerpunten die Wonen Meerssen in dit beleidsplan heeft benoemd. Innovatie is niet meer zo’n belangrijk speerpunt, met name omdat corporaties hierin door de overheid worden afgeremd. Zoals reeds besproken moet ook de invulling van het speerpunt anders worden ingevuld. Toen dit beleidsplan werd opgesteld was het standpunt van de landelijke overheid dat corporaties hun winst moesten maximaliseren, inmiddels is het standpunt dat sociale huurwoningen vooral betaalbaar moeten blijven voor de doelgroep. Klanttevredenheid is en blijft belangrijk. Om de klanttevredenheid continu te monitoren, werkt Wonen Meerssen samen met het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). 
 
Het beleidsplan wordt opgesteld voor een periode van vier jaar. De beleidsnotities voortkomend uit het beleidsplan worden jaarlijks herzien. Hierover wordt gerapporteerd in de managementrapportage die drie maal per jaar wordt opgesteld.
 
Een van de acties is de verkoop van drie woningen. HVM vraagt welke woningen betreft. Wonen Meerssen kan dit niet exact zeggen, dit is onder andere afhankelijk van de vraag van zittende huurders. Het betreft in ieder geval eengezinswoningen. Woningen in appartementencomplexen worden niet verkocht.
 
HVM vraagt naar de dienstverleningsovereenkomst met woningstichting Berg en Terblijt. Deze is in 2014 beëindigd, maar de actielijst laat ook de acties uit voorgaande jaren zien. 
 
8. Voorzet prestatieafspraken HVM heeft de voorzet voor de prestatieafspraken die Wonen Meerssen voor het voorgaande jaar gemaakt heeft ontvangen. HVM heeft de voorzet bekeken en geeft aan dat het er wat hen betreft prima uitziet. De prestatieafspraken maken echter ook onderdeel uit van de cursus die HVM gaat volgen, dus wellicht kunnen zij daar nog nieuwe inzichten opdoen.
 
Vanwege een bestuurscrisis binnen het oude bestuur van HVM en andere prioriteiten bij de gemeente Meerssen zijn er afgelopen jaar geen prestatieafspraken gemaakt. Het maken van prestatieafspraken is niet verplicht, zolang de gemeente geen woonvisie heeft. Toch wil Wonen Meerssen dit jaar met de gemeente en HVM om de tafel gaan zitten en bepaalde afspraken maken. Luc Van den Bergh zal hiertoe een afspraak inplannen met HVM en de wethouder. Deze afspraak zal eind mei of begin juni plaatsvinden.
 
9. Risicomanagement Luc Van den Bergh licht het risicomanagement toe.  Dhr. Roumans merkt op dat hij de mate van beïnvloedbaarheid van risico’s mist. De risico’s zijn echter aan de hand van de beïnvloedbaarheid enerzijds en de impact anderzijds ingedeeld in strategische, operationele en externe risico’s. Bij externe risico’s is de mate van beïnvloedbaarheid weliswaar laag, toch is het zinvol om indicatoren te benoemen die kunnen helpen bij het herkennen en beheersen van risico’s. HVM heeft hier verder geen vragen over.
 
4 Paraaf HVM  Paraaf WM
10. Evaluatie samenwerkingsovereenkomst HVM is bezig met de voorbereiding van een praatstuk met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst. Naar verwachting is dit eind april klaar. 
 
HVM vraagt wie de huidige samenwerkingsovereenkomst heeft opgesteld en of zij deze digitaal mogen ontvangen. De huidige samenwerkingsovereenkomst is opgesteld in overleg met de Woonbond. Luc Van den Bergh zal HVM digitaal een exemplaar toezenden. 
 
11. Rondvraag Mw. Planidina vraagt om een nadere uitleg van het Abonnement Huurdersonderhoud. Dit naar aanleiding van de adviesaanvraag die HVM heeft ontvangen hierover.  In de wet is afgesproken dat zowel huurder als verhuurder een onderhoudsverplichting hebben voor de gehuurde / verhuurde woning. Huurders kunnen door lid te worden van het abonnement huurdersonderhoud tegen betaling van maandelijkse abonnementskosten een groot deel van de werkzaamheden die voortkomen uit deze onderhoudsverplichting laten uitvoeren door Wonen Meerssen. De huurder hoeft dan niet zelf aan de slag te gaan en Wonen Meerssen weet dat de werkzaamheden door een  gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd. Het abonnement is nagenoeg kostendekkend. Wonen Meerssen legt hier jaarlijks iets op toe. Indien Wonen Meerssen hier geld aan zou overhouden, dan moet zij dit aan het eind van het jaar afrekenen met de leden. Bijna alle huurders zijn lid van het abonnement huurdersonderhoud en bijna alle huurders maken hier ook eens in de zoveel tijd gebruik van. Blijkbaar is het toch niet voor alle huurders helemaal duidelijk wat het abonnement inhoudt. Daarom zal hier in de volgende INFO aandacht aan worden besteed.  
 
Dhr. Vermeeren vraagt naar het beleid van Wonen Meerssen inzake bewonerscommissies. Zoals ook besproken in de vorige vergadering is het beleid van Wonen Meerssen dat bewonerscommissies worden gevormd per gebied / wijk en niet per complex. Wonen Meerssen wil best overleggen met bewoners op complexniveau indien hier noodzaak toe is, maar niet in de hoedanigheid van een officiële bewonerscommissie. 
 
Luc Van den Bergh geeft een toelichting op de lopende projecten.
 
Centrumplan Bunde Wonen Meerssen is voornemens haar grond aan het Sint Agnesplein te verkopen aan een projectontwikkelaar die het project gaat realiseren. Als het project klaar is, koopt Wonen Meerssen een aantal appartementen terug voor de verhuur. Begin april is de zitting van de Raad van State over de bestemmingsplanwijziging. De uitspraak volgt in mei. Indien deze positief is, zal Wonen Meerssen in juni starten met de ontmanteling en sloop van de appartementen aan het Sint Agnesplein. Van de 19 appartementen in dit complex zijn er momenteel nog twee verhuurd aan huurders met een vast contract. Zij zullen hun woning moeten verlaten. Hiervoor is er een sociaal statuut opgesteld.
 
Centrumplan Ulestraten Zowel Wonen Meerssen als gemeente Meerssen hebben gronden in dit project. Beide partijen proberen nu samen om deze gronden te verkopen aan een projectontwikkelaar volgens eenzelfde constructie als het centrumplan Bunde. 
 
 
5 Paraaf HVM  Paraaf WM
Past. Dom. Hexstraat  80-134 Het project omvat het verbeteren van de woningen en het toepassen van energiebesparende maatregelen. Op dit moment worden de woningen wit geschilderd. Hierbij worden ook de woningen van de particuliere eigenaars meegenomen, indien zij dit op prijs stellen. Nadat dit project is afgerond, zullen de soortgelijke woningen aan de overkant van de Past. Dom. Hexstraat worden gerenoveerd. 
 
12. Sluiting Dhr. Roumans sluit de vergadering. 
 
 
 
Voor akkoord, Meerssen, d.d.
Namens Wonen Meerssen   Namens Huurders Vereniging Meerssen
 
 
L. Van den Bergh    L. Roumans
 
6 Paraaf HVM  Paraaf WM